Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi związanej z dostarczeniem doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu ogłasza nabór ofert na realizację zadania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z dostarczeniem doposażenia  pracowni matematyczno-przyrodniczej w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”     w ramach RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa nr XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu.

Szczegóły:

1_zapyt_oert_wyposażenie, formm_of_wyposazenie