Zapytanie ofertowe na remont podsadzki

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu ogłasza nabór ofert na realizację zadania:

Wykonywanie zadań związanych z remontem pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”
w ramach RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa nr XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs;
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:

zapyt_ofert_remont, form-ofert_remont, zlecenie