Ochrona Danych

Ogólna Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu, ul. Bielska 36, 43-246 Strumień
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zspzablocie.inspektor@edu.strumien.pl, tel. 603 850 154
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g RODO
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami archiwizacyjnymi oraz wynikającym z realizacji trwałości projektów finansowanych w ramach funduszy unijnych
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych / Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  • podanie danych osobowych jest obowiązkowe o ile wynika to z przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.