Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z zakupem i dostawą wyposażenia IT do pracowni matematyczno-przyrodniczej.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu ogłasza nabór ofert na realizację zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia IT w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”     w ramach RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa nr XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu.

Szczegóły:

2_zapyt_ofert_IT, form_of_IT