Rekrutacja dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu ogłasza rekrutację dla  uczniów i nauczycieli  w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”     w ramach RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa nr XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu.

Szczegóły:

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa,

zał. nr 1 A formularz rekrutacyjny uczeń,

zał. nr 1 B formularz rekrutacyjny nauczyciele,

zał. nr 2 deklaracja uczestnictwa

zał. nr 3 oświadczenie uczestnika RODO,

zał. nr 4 oświadczenie o rezygnacji,

zał. nr 5 zaświadczenie.

ogłoszenie_zajęćprojektowych