Archiwum kategorii: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Informacja o projekcie na rok szkolny 2021/2022

Grudniowy prezent dla szkoły:)

02.12.2020 dotarła do nas wspaniała wiadomość- projekt przygotowany z Gminą Strumień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pod tytułem „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” został rozpatrzony pozytywnie 🙂

Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.
Wartość projektu to aż 333 719,96 złotych!!!
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu  Społecznego – 283.661,96 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa – 16.686,00 zł.

Wkład własny Gminy Strumień – 33.372,00 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu), doposażenie pracowni przedmiotowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu oraz wsparcie w postaci szkoleń nauczycieli.

Zadanie 1

Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające będą odbywać się przez 30 tygodni w wymiarze 1 h/tyg., natomiast metodą eksperymentu 2 h/tyg. w maksymalnie 8-os.grupach. Wielkości grup wynikają z analizy liczby uczniów w szkole. Dobór wszelkich zajęć wyrównawczych i rozwijających wynika z przeprowadzonej diagnozy (IZZS).

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (typ I):

Język angielski dla klas I-VIII – 7 grup (6K, 20M)

Matematyka dla klas I-VIII – 7 grup (10K, 20M)

Najważniejszą cechą takich zajęć będzie skupienie się na indywidualnych potrzebach ich uczestników, dzięki czemu będą one odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie, pozwalając zniwelować wszelkie braki występujące wśród uczniów z problemami w nauce. Mając na uwadze często wysoką presję nakładaną na dzieci przez otoczenie (nauczycieli, rodziców, rówieśników), udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych będzie opierał się raczej na nagradzaniu uczniów za podjęte próby i starania niż na bezwzględnym ocenianiu ich postępów. W przypadku wykrycia problemów w podobnych sferach u poszczególnych uczniów, będą oni zachęcani do pracy w grupach i wzajemnego dzielenia się pomysłami.

Zajęcia rozwijające (typ I):

język angielski dla klas I-VIII – 7 grup (27K, 29M)

matematyki dla klas I-VIII – 7 grup (25K, 24M)

W ramach zajęć rozwijających do rozsądnego minimum zostanie ograniczona książkowa teoria – zajęcia będą opierać się na omawianiu danych kwestii na ciekawych przykładach, rozwiązywaniu zadań oraz pokazaniu praktycznych zastosowań omawianych tematów. W ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu utworzone i wyposażone zostaną pracownie, które pozwolą na realizację zajęć dodatkowych metodą eksperymentu (typ II) z:

przyrody dla klas I-VIII – 1 grupa (3K, 3M)

fizyki dla klas VII-VIII – 2 grupy (4K, 6M)

chemii dla klas VII-VIII – 2 grupy (5K, 6M)

biologii dla klas IV-VIII – 4 grupy (7K, 9M)

geografii dla klas IV-VIII – 4 grupy (8K, 10M)

Zadanie 2.

Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz utworzenie pracowni do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

W ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu utworzone i wyposażone zostaną pracownie przyrodnicza, matematyczna, chemiczna, biologiczna, fizyczna i geograficzna oraz sprzęt TIK, a także zostanie wykonana adaptacja pracowni matematyczno-przyrodniczej. Wyposażenie pracowni pozwoli na realizację zajęć dodatkowych metodą eksperymentu (typ II projektu).

Zadanie 3.

Szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji.

 1. Alternatywne metody nauczania i wychowania- nauczanie przez doświadczenie i zabawę.
 2. Nowoczesne zajęcia matematyczne – poziom zaawansowany.
 3. Indywidualizacja procesu kształcenia. Praca z uczniem zdolnym i trudnościami w nauce.
 4. Nowoczesna, motywacyjna i skuteczna metoda edukacyjna.
 5. Zastosowanie nowoczesnych darmowych aplikacji w procesie dydaktycznym.
 6. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów .

Mierzalne wskaźniki projektu

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: wartość docelowa – 20 osób (18 kobiet, 2 mężczyzn);
 2. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – wartość docelowa – 1;
 3. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: wartość docelowa – 14 osób (12 kobiet, 2 mężczyzn);
 4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: wartość docelowa – 1;
 5. liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: wartość docelowa – 1;
 6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: wartość docelowa – 74 osoby (35 kobiet, 39 mężczyzn);

 

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: wartość docelowa – 1;
 2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: wartość docelowa – 67 osób (32 kobiety, 35 mężczyzn);
 3. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: wartość docelowa – 18 osób (17 kobiet, 1 mężczyzna);
 4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: wartość docelowa – 1;